E-Přihláška

Organizátor:
AEROBIC Club ČB, z. s.
Sídlo: Kostelní 955/5, České Budějovice
IČO: 07681453
TEL: 774 963 714
EMAIL: aerobicclubcb@gmail.com

Aerobic Club České Budějovice

Souhlasím, jakožto zákonný zástupce, s registrací mé (ho) dcery / syna pod AEROBIC Club ČB, z. s. a rovněž souhlasím a jsem si vědom / a, že za účelem registrace budou AEROBIC Club ČB, z. s. poskytnuty osobní údaje o mé (m) dceři / synovi.

Odesláním přihlášky souhlasím dále s použitím fotografií a video záznamů pořízených na jednotlivých lekcích kurzu a akcích projektu AEROBIC Clubu ČB, z. s. na nichž je zachyceno mé dítě. Zároveň tímto prohlašuji, že v případě využití fotografií či video záznamů dle předchozí věty, nebudu požadovat jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, neboť byla dokumentace dle tohoto odstavce pořízena s mým souhlasem. V souvislosti s pořizováním fotografií a video záznamů při jednotlivých lekcí kurzu a akcích AEROBIC Clubu ČB, z. s., dále rovněž v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako ,,Nařízení,,) uděluji svůj souhlas k tomu, že mohou být pořízené dokumenty rovněž použity při marketingu organizátora (propagační materiály, letáky), v prezentacích na webu organizátora, v prezentacích na sociálních sítí (Facebook, Instragram, Twitter apod.) a v prezentacích ve výroční správě a dalších materiálech. Organizátor je oprávněn zpracovat údaje uvedené shora za účelem vedení členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, apod.). Organizátor je tak oprávněn rovněž předat údaje uvedené Českému svazu aerobiku a FISAF.cz, z. s. České unii sportu, MŠMT, příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Potvrzuji odesláním formuláře, že všechny údaje uvedené níže jsou zcela pravdivé, že jsem si všechno poučení a souhlasy řádně přečetl (a) a že jsem byl (a) v souvislosti s udělením souhlasů rovněž informován (a) a poučen (a) o svých právech zakotvených v čl. 15 a násl. nařízení. Odesláním přihlášky také souhlasím s informacemi uvedenými v dokumentu Sdělení.

Závazně přihlašuji svou dceru / syna do AEROBIC Clubu ČB, z.s.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO AEROBIC Clubu ČB, Z. S

PLATBY za pololetí

Uhrazení členství za pololetí posílejte prosím na účet: 685706857/5500 (Do poznámky napište jméno a příjmení dítěte_pololetí)

Bližší informace zašleme přes email aerobicclubcb@gmail.com

Děkujeme za podporu:

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

České Budějovice

Celonárodní projekt "Děti na startu" je věnovaný dětem ve věku 4 - 9 let. Aerobic Club se věnuje rozvoji všestranného pohybu u nejmladších dětí ve věku 3-5 let.

Děkujeme za podporu a spolufinancování projektu

Jihočeský kraj

Podporujeme iniciativu Evropský týden sportu, která nabádá veřejnost k pohybu. Zapojte se také v rámci našich náborů v září.

Národní sportovní agentura, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

© 2023 Aerobic Club ČB, J. Opletala 20, České Budějovice